رادیو و ارتباطات

رادیو رسانه امید بخش

چگونه یک گزارش خبری خوب بنویسیم؟

اشاره:

      در این متن ترجمه شده با چگونگي گزينش اطلاعات لازم از توده اطلاعات جمع آوري شده به منظور تهيه گزارش خبری آشنا می شوید.

بیان گزارش خبری 

            کليه گزارشهاي خبري از مجموعه اي از واقعيات، مشاهدات، نقل قول ها و ساير جزئيات تشکيل مي شوند. خبرنگاران همواره اطلاعات بيشتري نسبت به آنچه بکار ميبرند جمع آوري مي نمايند و به واسطه تلاش زيادي که در جمع آوري آنها بکار ميبرند، تلاش ميکنند تا حد اکثر اين مطالب را در خبر خود بگنجانند. اما استفاده بيش از حد از اين اطلاعات لزوماباعث توليد خبري بهتر نمي شود.

 درک گزارش خبري که مملو از اطلاعات است کار راحتي نيست. چنين خبري فقط توليد ابهام در خوانندگان مي کند. از سويي روزنامه ها داراي فضاي محدودي براي چاپ خبر، راديو و تلويزيون داراي زمان محدود براي پخش خبر و حتي خوانندگان و بينندگان نيز داراي زمان و حوصله مشخصي براي پيگيري اين اخبار هستند.

خبرنگاري صحيح، شامل گزينش صحيح است نه تلاش در انبوه سازي اطلاعات. گزارشگر بايد از قوه قضاوت خود براي گزيدن اطلاعات مهم و نحوه ترتيب آنها در خبر استفاده کند. براي جمع کثيري از گزارشگران، تصميمگيري در مورد عدم استفاده از يک سري اطلاعات جمع آوري شده بسيار دشوار است. يکي از راههاي کمک در اين راه، انتخاب يک کانون تمرکز براي گزارش است.


کانون تمرکز

کانون تمرکز گزارش در واقع جواب دادن به سوال " گزارش درباره چيست؟" است. به منظور تعيين کانون تمرکز، چيپ اسکانلان 4 مربي مرکز نوشتاري پوينتر 5 پنج سوال ديگر را به اين مجموعه اضافه کرده است:

خبر واقعي چيست؟
گزارش چيست؟
تصوير گزارش چيست؟
من چگونه قادر خواهم بود آن را در شش لغت بيان کنم؟
اکنون چه؟

تصور کنيد که در حال گزارش از يک آتش سوزي با روند حرکتي سريع هستيد. در طول روز با ساکنين اطراف صحبت کرده و شاهد خسارات وارد شده هستيد. حال بايد قبل از اقدام به نوشتن بر روي گزارش خود تمرکز نماييد. مراحل زير استفاده از سوالات اسکانلان را جهت يافتن کانون تمرکز نشان مي دهد.

خبر واقعي چيست؟ آتش دو خانه در کوهستانهاي بخش شرقي شهر را از بين برده است. خسارت جاني و مالي به مراکز تجاري شهر وارد نشد.

گزارش چيست؟ دو خانواده خانه هاي خود را از دست داده اند ولي شکرگزارند که جان سالم بدر برده اند.

تصوير گزارش چيست؟     افراد خانواده در کنار خانه سوخته خود يکديگر را در آغوش کشيده اند.

چگونه من قادر خواهم بود آن را در شش لغت بيان کنم؟ آتش خانه ها را از بين برد ولي اميد ها همچنان باقي است.

 

اکنون چه؟ خسارات وارده به مستغلات بسيار محدود بود.

بدين ترتيب گزارشگري که اين گزارش را مينويسد ميداند که گزارش او در ارتباط با خانواده هايي است که خانه هاي خود را از دست داده اند. او به نقل قول از سوي اعضاء خانواده که تا چه حد از زنده ماندن خود شکرگزار هستند ياد ميکند. گزارشگر همچنين به جمع آوري اطلاعات کلي در مورد خسارات کلي به مستغلات ميپردازد.

گزارشگر ميداند که بايد تعدادي از اطلاعات جمع آوري شده خود را کنار گذارد. مثلا نيازي به عنوان کردن اينکه چند سازمان آتش نشاني در اين ارتباط کار کرده اند نيست ولي او ميتواند به يک نقل قول از مسئول آتش نشاني بپردازد.

توجه به اين نکته ضروري است که تمام گزارشها فقط داراي يک کانون تمرکز نيستند. در حقيقت گزارشگران مختلفي ممکن است با داشتن واقعيات پايه اي يکسان، به گزارشهاي کاملا متفاوتي دست يابند که علت آن انتخاب کانون تمرکز هاي مختلف است. در مورد گزارش آتش سوزي بالا يک گزارشگر ممکن است به نتايج زير برسد.

خبر واقعي چيست؟ بخش هاي تجاري شهر ما از آتش سوزي در امان ماند ولي دو خانه در کوهستانهاي بخش شرقي شهر کاملا از بين رفتتند.

گزارش چيست؟ صاحبين مراکز تجاري شکر گزارند که اين بار آتش به آنها خسارتي وارد نکرد

تصوير گزارش چيست؟ صاحبين مراکز تجاري در خارج از فروشگاههاي خود از کارکنان آتش نشاني تشکر ميکنند.

چگونه من قادر خواهم بود آن را در شش لغت بيان کنم؟ آتش قادر نيست جلوي تجارت را بگيرد.

حالا چه؟ اثرات اقتصادي وارده محدود بود.

اين نمونه جديد از گزارش، بيشتر به مالکين مراکز تجاري اشاره کرده است بنابراين داراي نقل قولهايي از مالکيني که فروشگاههاي آنان از آتش جان سالم به در برده است خواهد بود. هر دوي اين گزارشها از منابع اطلاعاتي يکساني استفاده کرده اند ولي نقطه يا کانون تمرکز آنها متفاوت است. دانستن کانون تمرکز پيش از شروع نوشتن گزارش به گزارشگر کمک خواهد کرد تا بداند از چه نقل قولهايي بايد استفاده کند و از چه نکاتي صرف نظر نمايد. چنانچه ويلييام زينسر  در کتاب خود به نام نوشتن درست  مينويسد: " تفکر درست موجب نوشتن سليس ميشود ولي وجود يکي بدون ديگري امکان پذير نيست."

گزارشگران با تجربه، معطل تکميل تحقيقات، مصاحبه ها و مشاهدات خود براي تعيين کانون تمرکز گزارششان نميشوند، بلکه در ذهن خود کانون تمرکز را در نظر گرفته و با توجه به آن تصميم مگيرند که باچه کساني مصاحبه نمايند و ميدانند که گزارششان به کجا خواهد رسيد. البته طبيعي است که کانون تمرکز گزارش با جمع آوري اطلاعات بيشتر ممکن است که تغيير نمايد. نکته بسيار مهم براي گزارشگر قدرت تصميم گيري در مورد کانون تمرکز گزارش قبل از نوشتن گزارش است.

 

Telling the Story

All news stories are made up of facts, observations, quotations, and details.  Reporters almost always have more than they can use, and because they’ve worked hard to collect all of that information, their natural impulse is to use as much of it as possible in their stories. But cramming in all the facts that will fit rarely results in a well-told story that will engage the audience. It is harder to understand stories that are overstuffed with information. A reporter who tries to explain everything may succeed only in confusing the audience.  Besides, newspapers have only so much space; radio and television news programs only so much airtime; and readers, listeners, and viewers only so much spare time and attention to devote to catching up on the news.

Good journalism involves selection, not compression.  Reporters must use their news judgment to decide what is most important to include in a story and in what order to put it. For many reporters, the most difficult part of telling a story is deciding what to leave out. One way to make those decisions is to choose a central point or a theme for the story, also called a focus.

Focus

The focus of a story is basically the answer to the question, “What is this story really about?”  To determine the focus, Poynter Institute writing instructor Chip Scanlan suggests asking five additional questions:

· What’s the news?
· What’s the story?
· What’s the image?
· How can I tell it in six words?
· So what?

Imagine that you’re covering a fast-moving wildfire. You’ve been out talking to people and observing the damage all day.  Now, you need to focus your story before you begin writing.  Here’s how you might use Scanlan’s questions to find your focus:

· What’s the news?

A fire destroyed two houses in the mountains east of the city, but no one was injured and the city business district was spared.

· What’s the story?

Two families are homeless but grateful to be alive.

· What’s the image?

 Family members hug each other near the smoking ruins of their house.

· How can I tell it in six words or less? Fire destroys homes but not spirits.

· So what?

Property damage from a dangerous fire was limited.

The reporter writing this story now knows that his lead will be about the families who lost their homes; that he’ll use a quote high up in the story from a family member expressing gratitude that everyone survived; and that he’ll also include general information about property damage.  The reporter knows that he can leave out some of the information he collected about the number of fire companies that responded in the business district, but he still might include a quote from the fire chief.

The results of this focus exercise are not meant to suggest that every story has only one acceptable focus.  On the contrary, reporters for different news organizations may take the same basic facts and write their stories quite differently because they have decided on a different focus.  In the case of the wildfire story, a reporter could use the same five questions to come up with a different focus.

· What’s the news?

 Businesses in our city escaped damage from a wildfire that destroyed two houses in the mountains east of downtown.

· What’s the story?

Business owners grateful the fire spared them this time.

· What’s the image?

 A business owner shakes hands with a firefighter outside his store.

· How can I tell it in six words?

Fire can’t stop business.

· So what?

Economic impact of a dangerous fire was limited.

This version of the story would lead with the relief of business owners, and use a quote high up from one businessman whose store was spared.  Both stories would include the same basic information -- that two houses were destroyed while businesses were unaffected -- but their emphasis would be different.  Knowing what to emphasize before beginning to write helps the reporter decide what facts and quotes to include and what to leave out.  As William Zinsser notes in his book On Writing Well, “Clear thinking becomes clear writing; one can’t exist without the other.”

Experienced reporters don’t wait until the end of the day, after they’ve done all their research, interviews, and observation, before seeking a focus for their story.  They may actually start the reporting process with a focus in mind, which helps them decide where to go and whom to interview.  Of course, the focus can change as they collect more information, and it often does.  The most important thing is for the reporter to have decided on a focus for the story before sitting down to write. /By Deborah Potter... Executive Director, NewsLab (www.newslab.org)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 20  توسط رضا رضایی  |